top of page

Personuppgiftspolicy

Den här personuppgiftspolicyn gäller från och med 2021-01-01.

DOOH Stockholm AB, org. nr 559474-8872 ("Synaslokalt") respekterar din integritet och din rättighet att ha kontroll över dina personuppgifter. I den här personuppgiftspolicyn redogörs för vilka uppgifter som vi insamlar, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, den rättsliga grunden för vår behandling, på vilket sätt du som användare kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss. Den här personuppgiftspolicyn gäller när du använder vår webbplats, oavsett genom dator eller mobil. Synaslokalt är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och har ansvar för att behandling sker enligt rådande lagstiftning.

 

Det är betydelsefullt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du nyttjar våra tjänster. All behandling av personuppgifter inom Synaslokalt sker i enlighet med gångbar personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Innan dess var det ramverket Personuppgiftslagen (1998:204) och vi respekterar svenska PUL likväl.
 

Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsbehandling berör ett antal viktiga begrepp som kan vara besvärliga att förstå. Till och med begreppet personuppgift kan vara utmanande att fullt begripa och vi kommer försöka förtydliga detta område här. En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt ihop med andra uppgifter kan knytas till en fysiskt levande person, exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid användande av våra tjänster kan vara personuppgifter.

 

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, förändring, registrering och lagring. Ansvarig för personuppgifter är den som ensam eller tillsammans med annan beslutar ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Synaslokalts behandling av personuppgifter
Synaslokalt behandlar och lagrar personuppgifter som användarens namn, mobiltelefonnummer och e-postadress samt andra uppgifter som du i förekommande fall själv lämnar inom ramen för tjänsten. Det bör tydliggöras att denna lista inte är helt uttömmande. Synaslokalt förbehåller sig rätten att kunna kräva att användare även delar med sig av övriga typer av personuppgifter och kan likaså behandla dessa. Synaslokalt behöver ovan uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att fullfölja en beställning av våra tjänster. 
Synaslokalt behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att personuppgifter inte kan lagras av Synaslokalt under lång tid om det ej är motiverat, eller under en längre tid än vad som krävs med hänsyn till syftet med behandlingen av personuppgifterna. Synaslokalt kommer att lagra personuppgifterna från kunder. Synaslokalt kommer inte att använda information från kunder som slutade vara kunder för mer än 36 månader bortsett från framtaget material som används i marknadsföringssyfte.

 

Synaslokalt friskriver sig dock från att i vissa fall spara information längre än under denna tidsperiod, exempelvis på grund av lagkrav, ex. Bokföringslagen (1999:1078). Synaslokalt har dock ingen explicit skyldighet att bevara eller lagra kunders personuppgifter. Synaslokalt kan även komma att använda sig av offentliga register, såsom SPAR, för att kunna försäkra att dina personuppgifter förblir uppdaterad och korrekta. Denna typ av information kan komma att hämta personnummer från den adress en tilltänkt kund anger.

Dina rättigheter gällande personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från Synaslokalt om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Dessutom har du nedan rättigheter:

- Rätt till tillgång: rätten att veta vilka personuppgifter som insamlats och hur dessa uppgifter behandlas.

- Rätt till rättelse: rätten att begära att personuppgifter som icke är korrekta rättas.

- Rätt till radering: rätten att begära att personuppgifter borttas.

- Rätt till begränsning: rätten att begära limitation av personuppgiftsbehandlingen.

- Rätt till dataportabilitet: rätt att få del av dina personuppgifter i ett format som är läsbart i maskin.

- Rätt att göra invändningar: rätten att återta och återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller säga emot gentemot viss behandling.

- Rätt att lämna klagan till tillsynsmyndighet: rätten innebär att klagomål avseende Synaslokalts behandling av personuppgifter kan lämnas till ansvarig tillsynsmyndighet.

Prisangivelser och webbplatsinformation

Det är Synaslokalts ambition att innehållet och informationen på webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på webbplatsen. Synaslokalt friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på webbplatsen. Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen görs tillgängliga av Synaslokalt och/eller deras samarbetspartners. Synaslokalt har rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som mål att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig, övergripande och uppdaterad samt tar till alla rimliga åtgärder för att se till att så ska vara fallet.

 

Synaslokalt kan emellertid ej garantera fullkomlig tillförlitlighet eller korrekthet gällande all information som finns föreställd på webbplatsen, då sådan information ibland inhämtas ifrån tredje part. Tekniska svårigheter, som problem med att hämta in information från tredje part eller mänskligt fel kan dock leda till inkonsekvent eller felaktig information på webbplatsen. Med bakgrund i detta friskriver sig Synaslokalt från felaktiga prisangivelser eller avtalsvillkor och förbehåller sig rätten att utan varsel eller i efterhand korrigera dessa för att reflektera faktiska pris- och avtalsvillkor.

Cookies

Cookies används på www.synaslokalt.se. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen.

 

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Synaslokalt ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer av cookies:

- En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
- En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies. Vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

 

Analysverktyg

Synaslokalt.se använder sig av följande tredjeparts analysverktyg:

- Google Analytics

- Google Ads

- Facebook Pixel

- Visitor Analytics

Kontaktuppgifter
För mer information om användarvillkoren eller om du har några frågor, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss:

e-postadress: info@synaslokalt.se

telefonnummer: 070 880 4359

Fästpunkt 1
bottom of page